AnsweredAssumed Answered

prepare scale

Question asked by Martin Eriksson on May 21, 2019
Latest reply on May 21, 2019 by Glenn Schroeder

Hur justerar jag texten i t.ex. den textruta# som kommer upp när jag gör en detalj-förstoring

Outcomes