AnsweredAssumed Answered

brak reakcji na przebudowanie szkicu

Question asked by Rafał Kamieniak on Jun 8, 2018
Latest reply on Jun 8, 2018 by Kevin Chandler

Szkic nie chce się przebudowywać po wciśnięciu przycisku przebuduj  linia która ma wymiar np 100 po zmianie na 200 nie zmienia długości pomaga jedynie wyjście ze szkicu i ponowne wejście co może powodować takie błędy wcześniej takie coś nie występowało

Attachments

Outcomes