AnsweredAssumed Answered

współrzędne punktów w szkicu

Question asked by Slawomir Paluch on Feb 19, 2018
Latest reply on Feb 19, 2018 by Slawomir Paluch

Witam, jestem debiutantem w SW, potrzebuję w automatyczny sposób zczytywc współrzędne punktów ze szkicu 3D, jak się zabrac do tego

Outcomes