2 Replies Latest reply on Feb 20, 2018 7:47 AM by Slawomir Paluch

  współrzędne punktów w szkicu

  Slawomir Paluch

   Witam, jestem debiutantem w SW, potrzebuję w automatyczny sposób zczytywc współrzędne punktów ze szkicu 3D, jak się zabrac do tego

    • Re: współrzędne punktów w szkicu
     Ivana Kolin
     '---------------------------------------------
     ' Preconditions:
     ' 1. Open a part and select a sketch.
     ' 2. Open the Immediate window.
     '
     ' Postconditions:
     ' 1. Gets all points of the sketch.
     ' 2. Examine the Immediate window.
     '---------------------------------------------
     Option Explicit
      Function TransformSketchPointToModelSpace(swApp As SldWorks.SldWorks, swModel As SldWorks.ModelDoc2, swSketch As SldWorks.Sketch, swSkPt As SldWorks.SketchPoint) As SldWorks.MathPoint
         Dim swMathUtil As SldWorks.MathUtility
         Dim swXform As SldWorks.MathTransform
         Dim nPt(2) As Double
         Dim vPt  As Variant
         Dim swMathPt As SldWorks.MathPoint
         nPt(0) = swSkPt.X:      nPt(1) = swSkPt.Y:      nPt(2) = swSkPt.Z
         vPt = nPt
         Set swMathUtil = swApp.GetMathUtility
         Set swXform = swSketch.ModelToSketchTransform
         Set swXform = swXform.Inverse
         Set swMathPt = swMathUtil.CreatePoint((vPt))
         Set swMathPt = swMathPt.MultiplyTransform(swXform)
         Set TransformSketchPointToModelSpace = swMathPt
     End Function
     Sub ProcessSketchPoint(swApp As SldWorks.SldWorks, swModel As SldWorks.ModelDoc2, swSketch As SldWorks.Sketch, swSketchPt As SldWorks.SketchPoint)
          
         Dim swModPt As SldWorks.MathPoint
         Set swModPt = TransformSketchPointToModelSpace(swApp, swModel, swSketch, swSketchPt)
         Debug.Print "       (sketch)   = (" & swSketchPt.X * 1000# & ", " & swSketchPt.Y * 1000# & ", " & swSketchPt.Z * 1000# & ") mm"
         Debug.Print "       (model )   = (" & swModPt.ArrayData(0) * 1000# & ", " & swModPt.ArrayData(1) * 1000# & ", " & swModPt.ArrayData(2) * 1000# & ") mm"
       End Sub
     
       Sub main()
         Dim swApp As SldWorks.SldWorks
         Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
         Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
         Dim swFeat As SldWorks.Feature
         Dim swSketch As SldWorks.Sketch
         Dim vskPtArr As Variant
         Dim vskPt As Variant
         Dim swSkPt  As SldWorks.SketchPoint
       
         Dim vID As Variant
         Dim i As Long
         Dim bRet As Boolean
         Set swApp = Application.SldWorks
         Set swModel = swApp.ActiveDoc
         Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
         Set swFeat = swSelMgr.GetSelectedObject5(1)
         Set swSketch = swFeat.GetSpecificFeature
         Debug.Print "Feature = " & swFeat.Name & " [" & swSketch.Is3D & "]"
         Debug.Print "  Sketch Segments:"
         vskPtArr = swSketch.GetSketchPoints2
         For Each vskPt In vskPtArr
             Set swSkPt = vskPt
             vID = swSkPt.GetID
             Debug.Print "    ID = [" & vID(0) & "," & vID(1) & "]"
             ProcessSketchPoint swApp, swModel, swSketch, swSkPt
         Next vskPt
     End Sub