1 Reply Latest reply on Aug 8, 2017 12:40 PM by Scott Ellery

  Have a question

  Evan Hdc

   Chào mọi người,

   Tôi quan tâm đến diễn đàn này rất nhiều. Làm thế nào tôi có thể nhận được nhiều kiến thức như các bạn? : D. Hy vọng sẽ có được nhiều kiến thức từ tất cả các bạn!

   Cảm ơn.

    • Re: Have a question
     Scott Ellery

     There are several good resources for learning about SOLIDWORKS Visualize, there are some tutorials on mysolidworks.com as well as you can learn a lot just by surfing the visualize forums as you are doing to pick up tricks and techniques.

      

     there are also some that have written entire training courses on visualize as well

      

     I have no idea if google did a good job with this but here it goes :

      

     Có một số tài nguyên tốt để học về SOLIDWORKS Visualise, có một số hướng dẫn trên mysolidworks.com cũng như bạn có thể học được rất nhiều chỉ bằng cách lướt các diễn đàn hình ảnh khi bạn đang làm để nhặt những thủ thuật và kỹ thuật. Cũng có một số đã viết toàn bộ các khóa đào tạo về hình dung cũng