AnsweredAssumed Answered

DraftSight Free Won't Close

Question asked by Cute Boy on Jul 13, 2017

Đó Got cửa sổ này bật lên mỗi khi tôi cố gắng để mở DraftSight. Nó được kích hoạt và chạy trên Win 10 64bit.

Cửa sổ nói rằng (DraftSight là Không thể gửi báo cáo sự cố), yêu cầu rằng tôi lưu báo cáo và gửi cho

Hiệu suất @ DraftSight.com. Tôi đã làm điều đó ba lần và đã không có trả lời hành động vàng. Cửa sổ này là

Ngăn chặn DraftSight từ mở tùy chọn của tôi cho kết quả này là gì?

Outcomes