3 Replies Latest reply on Mar 14, 2017 4:57 AM by Jiří Konečný

  Export dat komponent sestavy do listboxu (pole)

  Jiří Konečný

   Zdravím,

    

   Existuje možnost získání informací z komponent sestavy (vlastnosti závislé na konfiguraci) a následný zápis například do listboxu nebo do pole?

    

   Potřebuji exportovat data kusovníku nejvyšší úrovně přímo ze sestavy, ale tvorby bez kusovníku.

    

   Děkuji

    • Re: Export dat komponent sestavy do listboxu (pole)
     Deepak Gupta

     You can insert a BOM in the assembly and can export it to Excel OR use assembly visualization tool and export that table

      

     Můžete vložit kusovník v sestavě a lze exportovat do Excelu nebo pomocí montážní vizualizační nástroj a exportovat tuto tabulku

     • Re: Export dat komponent sestavy do listboxu (pole)
      Ivana Kolin

      asi bych zacla tady s tim ze ten Feature Level neni potreba:

      2016 SOLIDWORKS API Help - Traverse Assembly at Component and Feature Levels Using Recursion Example (VBA)

      A component ma property 2016 SOLIDWORKS API Help - ExcludeFromBOM Property (IComponent2)

       

      PS: lidi co rozumi cesky tady asi moc neni, takze muzete cekat dost dlouho na odpoved.

      • Re: Export dat komponent sestavy do listboxu (pole)
       Jiří Konečný

       Tak jsem nakonec došel k tomuto (Pole, které obsahuje data kusovníku nejvyšší úrovně):

        

       Sub Polozky()

       Dim swApp                       As SldWorks.SldWorks
       Dim swModel                     As SldWorks.ModelDoc2
       Dim FileName As String
       Dim SeznamKomponent As New Collection
       Dim SeznamKomponentTest As String
       Dim Val As String, Val2 As String, Val3 As String, Val4 As String
       Dim CisloVykresuKompSestavy As String, NazevKompSestavy As String, NazevKompSestavy_ENG As String, HmotnostKompSestavy As String

        


       Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
       Set swModel = swApp.ActiveDoc

       Debug.Print "File = " & swModel.GetPathName

       'kolekce komponent sestavy dle čísla konfigurace a definice pouziti v kusovniku
       VatComp1 = swApp.ActiveDoc.GetComponents(True)
       For i = 0 To UBound(VatComp1)
           Set swComp1 = VatComp1(i)
           FileName = Left(swComp1.Name, InStrRev(swComp1.Name, "-", -1, vbTextCompare) - 1) & " <" & swComp1.ReferencedConfiguration & ">"
           If InStr(1, SeznamKomponentTest, FileName) = 0 And swComp1.ExcludeFromBOM = False Then
               SeznamKomponent.Add (FileName)
               Debug.Print ("Položka kolekce: " & FileName)
               SeznamKomponentTest = SeznamKomponentTest & FileName
           End If
       Next

       'pole kusovníku sestavy
       Dim swModExt As SldWorks.ModelDocExtension
       Dim swAssembly As SldWorks.AssemblyDoc
       Dim MassProp As SldWorks.MassProperty
       Set swAssembly = swModel
       Set swModExt = swModel.Extension
       Set MassProp = swModExt.CreateMassProperty

       ReDim Kusovnik(SeznamKomponent.Count - 1, 6)
       VatComp = swApp.ActiveDoc.GetComponents(True)
       For i = 0 To UBound(VatComp)
           Set swComp = VatComp(i)
           Set Swcompdoc = swComp.GetModelDoc2
           Set swAssembly = swModel
           Set swModExt = swModel.Extension
           Set MassProp = swModExt.CreateMassProperty
             
           On Error Resume Next
           Set swCfgPropMgr = Swcompdoc.Extension.CustomPropertyManager(swComp.ReferencedConfiguration)
           If Err.Number = 91 Then 'ignorování potlačených komponent
               GoTo PotlacenyDil
           Else
               If Err.Number <> 0 Then
                   Msg = "Error # " & Str(Err.Number) & " was generated by " _
                   & Err.Source & Chr(13) & "Error Line: " & Erl & Chr(13) & Err.Description
                   MsgBox Msg, , "Error", Err.HelpFile, Err.HelpContext
                   FORM_Export_Access.Hide
                   Exit Sub
               End If
           End If
          
           FileName = Left(swComp.Name, InStrRev(swComp.Name, "-", -1, vbTextCompare) - 1) & " <" & swComp.ReferencedConfiguration & ">"
          
           Dim Shoda As Boolean
           Shoda = False
           For k = 1 To SeznamKomponent.Count 'porovnání s kolekcí komponent
               test = SeznamKomponent.Item(k)
               If SeznamKomponent.Item(k) = FileName Then
                   Shoda = True
                   Exit For
               End If
           Next
          
           If Shoda = True Then 'tvorba kusovníku
               For a = 0 To UBound(Kusovnik)
                   If Kusovnik(a, 0) <> "" Then
                       If Kusovnik(a, 0) = FileName Then
                           Kusovnik(a, 3) = Kusovnik(a, 3) + 1
                           Exit For
                       End If
                   Else
                       t = swCfgPropMgr.Get4("Cislo vykresu", False, Val, CisloVykresuKompSestavy)
                       t = swCfgPropMgr.Get4("Nazev", False, Val2, NazevKompSestavy)
                       t = swCfgPropMgr.Get4("Nazev_ENG", False, Val3, NazevKompSestavy_ENG)
                       t = swCfgPropMgr.Get4("Hmotnost_Kg", False, Val4, HmotnostKompSestavy)
                       Dim HmotnostKompSestavyS As Single
                       HmotnostKompSestavy = Replace(HmotnostKompSestavy, ".", ",")
                       HmotnostKompSestavyS = CSng(HmotnostKompSestavy) * 1
                       Kusovnik(a, 0) = FileName
                       Kusovnik(a, 1) = CisloVykresuKompSestavy
                       Kusovnik(a, 2) = NazevKompSestavy
                       Kusovnik(a, 3) = 1
                       Kusovnik(a, 4) = "Ks"
                       Kusovnik(a, 5) = NazevKompSestavy_ENG
                       Kusovnik(a, 6) = HmotnostKompSestavyS
                       Exit For
                   End If
               Next
           End If
       PotlacenyDil:
       Next

       QuickSort Kusovnik, LBound(Kusovnik), UBound(Kusovnik)

       LBKusovnik.Clear
       For a = 0 To UBound(Kusovnik)
           With LBKusovnik
               .AddItem
               .List(a, 0) = Kusovnik(a, 1)
               .List(a, 1) = Kusovnik(a, 2)
               .List(a, 2) = Kusovnik(a, 3)
               .List(a, 3) = Kusovnik(a, 4)
               .List(a, 4) = Kusovnik(a, 5)
               .List(a, 5) = Kusovnik(a, 6)
           End With
           Debug.Print Kusovnik(a, 1) & "   " & Kusovnik(a, 2) & "   " & Kusovnik(a, 3) & " " & Kusovnik(a, 4) & " " & Kusovnik(a, 5) & " " & Kusovnik(a, 6)
       Next
       End Sub

        

       Sub QuickSort(Pole As Variant, DolniMez As Long, HorniMez As Long)
          Dim Pivot As Variant
          Dim k As Variant
          Dim i As Long
          Dim j As Long
          i = DolniMez
          j = HorniMez
          Pivot = Pole((DolniMez + HorniMez) \ 2, 1)
          While (i <= j)
             While (Pole(i, 1) < Pivot And i < HorniMez)
                i = i + 1
             Wend
             While (Pivot < Pole(j, 1) And j > DolniMez)
                j = j - 1
             Wend
             If (i <= j) Then
               k0 = Pole(i, 0)
               k1 = Pole(i, 1)
               k2 = Pole(i, 2)
               k3 = Pole(i, 3)
               k4 = Pole(i, 4)
               k5 = Pole(i, 5)
               k6 = Pole(i, 6)
               Pole(i, 0) = Pole(j, 0)
               Pole(i, 1) = Pole(j, 1)
               Pole(i, 2) = Pole(j, 2)
               Pole(i, 3) = Pole(j, 3)
               Pole(i, 4) = Pole(j, 4)
               Pole(i, 5) = Pole(j, 5)
               Pole(i, 6) = Pole(j, 6)
               Pole(j, 0) = k0
               Pole(j, 1) = k1
               Pole(j, 2) = k2
               Pole(j, 3) = k3
               Pole(j, 4) = k4
               Pole(j, 5) = k5
               Pole(j, 6) = k6
               i = i + 1
               j = j - 1
             End If
          Wend
          If (DolniMez < j) Then QuickSort Pole, DolniMez, j
          If (i < HorniMez) Then QuickSort Pole, i, HorniMez
       End Sub

        

        

       Dá se nějak označené oblasti (zjištění hmotnosti komponent z vlastnosti závislé na konfiguraci) nahradit něčím podobným, s tím že to prozradí hmotnost komponenty a né celé sestavy? podobně jako takto u celkové hmotnosti:

        

       Dim Extn As SldWorks.ModelDocExtension
       Dim vMassProp As Variant
       Dim nStatus As Long

       Set swApp = Application.SldWorks
       Set swModel = swApp.ActiveDoc
       Set Extn = swModel.Extension


       vMassProp = Extn.GetMassProperties2(1, nStatus, False)


       If Round(vMassProp(5), 6) > 0 Then                                                   'zaokrouhlení
           M = 0
           i = 3
           Do Until M <> 0
               M = Round(vMassProp(5), i)
               i = i + 1
           Loop
       End If
       Hmotnost.Value = M